eduVPN服务介绍

eduVPN从2010年开始服务,eduVPN目前提供以下服务:

  • openVPN (IPv6 only)
  • shadowsocks (IPv6 / IPv4)
  • openconnect / anyconnect (IPv4 only, by ocserv)
  • IKEv2 (IPv4 only)
  • SSTP (IPv4 only)

致谢

我们使用了以下开源软件(项目)来为您提供服务,包括但不限于:

下载本文档: PDF | mobi | epub

results matching ""

    No results matching ""